Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže „Richter + Frenzel – Soutěž s R+F o elektrický průtokový ohřívač vody CLAGE M 7-O.“

 1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže
  1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost Richter + Frenzel s.r.o. Společnost je registrovaná v České republice pod číslem společnosti CZ61852325 s registrovaným sídlem na adrese U Technoplynu 1572, 198 00 Praha. Společnost s ručením omezeným. („Pořadatel“).
  2. Soutěž probíhá v době od 22. 8. 2022 do 4. 9. 2022. Místem konání soutěže je Česká republika.
 2. Účastníci soutěže a pravidla
  1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době trvání soutěže zveřejní komentář, ve kterém musí napsat nám do komentářů, co nejbláznivějšího se jí v letošním létě stalo, pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce Pořadatele. Zveřejněním komentáře v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
  2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže.
  4. Jeden Účastník může zveřejnit pouze jeden soutěžní komentář v průběhu soutěže. V případě zveřejnění více příspěvků jedním Účastníkem bude do soutěže zařazen pouze první zveřejněný příspěvek.
  5. Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak nevhodné, ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly přísluší pouze Pořadateli. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší.
 3. Výhra a způsob určení výherce
  1. Všichni účastníci soutěže, kteří odpověděli, budou zařazeni do slosování o výhru. Ze všech Účastníků, kteří odpověděli, bude vybrán 1 výherce. Výherce získá elektrický průtokový ohřívač vody CLAGE M 7-O, o který se soutěží. Výherce bude určen rozhodnutím poroty, jejíž rozhodnutí je závazné a žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat a porota není povinna výběr, jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.
  2. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.
  3. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry.
  4. Výherci soutěže budou kontaktováni přes soukromou zprávu na Facebooku, a to nejpozději do týdne (7 dnů) po ukončení soutěže.
  5. Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány prostřednictvím Facebookové zprávy, a to nejpozději do týdne (7 dnů) po ukončení soutěže. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 3 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi, nezareaguje-li předchozí výherce včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky.
 4. Další podmínky, práva a povinnosti
  1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.
  2. Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.
  4. V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit.
  5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady služby Facebook nebo jiné závady v přenosu dat.
  6. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet.
  7. Tato soutěž není spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži Účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.
  8. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.
  9. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.