Na podzim jsme pro šikovné řemeslníky, kteří nakupují u Richter+Frenzel připravili soutěž. Ze zaslaných realizací koupelen, instalací, topení a dalších krásných úspěchů odborná porota vybrala ty nejlepší, které odměnila cestou do Rakouských Alp nebo finančním darem. Celkem k nám dorazily desítky přihlášek a originálních realizací, z nichž bylo velmi těžké vybírat jen několik výherních. Nakonec vybrala odborná porota následující vítěze:

I. kategorie – realizace koupelny
1. TANOVA SERVICE a.s. – hotel Pyramida
2. Přemysl Klas – Koupelna Tršice
3. Jiří Blažej – Rekonstrukce koupelny

II. kategorie – realizace jiné zakázky
1. BYTOP-GAS spol. s r.o. – Učiliště Hustopeče
2. TVP servis – KV s.r.o. – Ubytovna Hroznětín
3. S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o. – Obchodní středisko Lnáře

Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast!

Kategorie

Soutěž „Každá realizace má svůj příběh“ proběhla ve dvou kategoriích:

 1. 1. kategorie – realizace koupelny
 2. 2. kategorie – realizace jiné zakázky

Soutěžící mohli do každé kategorie přihlásit více než jednu zakázku, odborná porota vybrala z každé kategorie tři nejlepší realizace na základě kritérií efektivního řešení a estetického provedení.

Ceny

 1. 1. místo – poukaz pro dvě osoby na zájezd do Rakouských Alp, který proběhne v termínu 22. – 26. ledna 2019
 2. 2. místo – peněžitá výhra ve výši 15 000 Kč poskytnuta formou připsání odpovídajícího kreditu na účet soutěžícího v rámci věrnostního programu pořadatele pro registrované zákazníky
 3. 3. místo – peněžitá výhra ve výši 10 000 Kč poskytnuta formou připsání odpovídajícího kreditu na účet soutěžícího v rámci věrnostního programu pořadatele pro registrované zákazníky

Soutěž trvala od 25. října do 1. prosince 2018, vyhlášení výsledků proběhlo 11. prosince 2018.

Do soutěže bylo možné přihlásit pouze realizace zakázek, které byly dokončeny v období od 1. ledna do 1. prosince 2018.

Podrobná pravidla soutěže

Níže uvedená pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže s názvem „Každá realizace má svůj příběh“ (dále také jako „soutěž“). Tato pravidla mohou být změněna pouze pořadatelem soutěže, a to formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, které nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách pořadatele www.rfkoupelny.cz.

Pravidla si prosím pozorně prostudujte, obsahují důležité informace. Registrací do soutěže potvrzuje každý přihlášený soutěžící souhlas s těmito pravidly.

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a zároveň vyhlašovatelem soutěže je společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572/1, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131 (dále také jako „pořadatel“).

 1. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 25.10. 2018 SEČ 00:00:00 do 01.12. 2018 SEČ 23:59:59. Již od první minuty je možné se ihned do soutěže registrovat.

 1. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit podnikající fyzická osoba či obchodní společnost, která je registrovaným zákazníkem pořadatele (dále také jako „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a/nebo poskytovatele výher v soutěži, osoby jednající jménem či jinak zastupující pořadatele a/nebo poskytovatele výher v soutěži a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“).

 1. Předmět a cíl soutěže

Cílem soutěže je propagovat mezi registrovanými zákazníky pořadatele profesionální podnikající fyzické osoby a obchodní společnosti, které v níže stanoveném období nejlépe realizovaly zakázky za použití zboží či materiálu nakoupeného u pořadatele (dále také jako „realizace zakázky“).

Předmětem soutěže jsou výlučně realizace zakázek, které byly dokončeny v období od 01.01.2018 do 01.12.2018.

Soutěž probíhá výhradně na oficiálních stránkách pořadatele, konkrétně na www.rfkoupelny.cz.

 1. Přihlášení do soutěže a podmínky účasti v soutěži

Soutěžící se přihlásí do soutěže prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na internetových stránkách pořadatele www.rfkoupelny.cz (dále také jako „přihlašovací formulář“).

Podmínkou účasti v soutěži je:

 1. řádné a úplné vyplnění přihlašovacího formuláře;
 2. zaslání minimálně dvou fotografií realizace zakázky (dále také jako „fotografie“) pořadateli, a to v rámci přihlašovacího formuláře;
 3. zaslání účtenky prokazující nákup zboží či materiálu u pořadatele, které bylo zakoupeno v období od 01.01. 2018 do 01.12.2018 a které bylo využito k realizaci zakázky, se kterou se soutěžící hlásí do soutěže, a to v rámci přihlašovacího formuláře;

přičemž pro účast v soutěži musejí být splněny veškeré výše uvedené podmínky.

Zasláním minimálně dvou fotografií dle čl. 5 písm. b) těchto pravidel je myšleno zaslání minimálně jedné fotografie před počátkem realizace zakázky a minimálně jedné fotografie po dokončení realizace zakázky. Uvedené fotografie musí být zaslány ve formátu pdf nebo jpg.

V případě řádného splnění všech výše uvedených podmínek bude soutěžícímu ze strany pořadatele zaslána e-mailová zpráva na e-mailovou adresu soutěžícího uvedenou v přihlašovacím formuláři potvrzující úspěšné přihlášení do soutěže. Soutěžící je řádně přihlášen do soutěže okamžikem doručení potvrzující e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu.

 1. Licence k fotografiím

Zasláním fotografií poskytuje soutěžící pořadateli bezúplatnou výhradní licenci k užívání, rozmnožování, rozšiřování a zveřejňování fotografií, zejména ke zveřejňování fotografií na sociálních sítích, internetových stránkách pořadatele a prostřednictvím dalších informačních kanálů pořadatele. Licence se poskytuje jako časově a prostorově neomezená.

 1. Průběh soutěže

Soutěž probíhá ve 2 kategoriích a to:

 1. Kategorie 1 – realizace koupelny; a
 2. Kategorie 2 – realizace jiné zakázky.

Soutěžící je oprávněn přihlásit do soutěže více než jednu realizaci zakázky v každé kategorii.

 1. Vyhodnocení výsledků soutěže

Realizace zakázek řádně přihlášených soutěžících budou posuzovány odbornou porotou skládající se z vybraných zástupců pořadatele a pořadatelem oslovených subjektů. Složení odborné poroty je zcela v pravomoci pořadatele.

Odborná porota vybere ze všech řádně přihlášených realizací zakázek tři nejlepší realizace zakázek soutěžících z kategorie 1 – realizace koupelny a tři nejlepší realizace zakázek z kategorie 2 – realizace jiné zakázky.

Posouzení přihlášených realizací zakázek bude probíhat zejména dle kritérií efektivního řešení a estetického provedení realizace zakázky.

Vyhodnocení výsledků soutěže a výběr nejlepších realizací zakázek je v plné diskreci odborné poroty, resp. pořadatele.

 1. Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod. v sídle pořadatele uvedeném v čl. 1 těchto pravidel. Z vyhlášení výsledků soutěže bude pořízen audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na síti internet.

Výsledky soutěže budou rovněž zveřejněny na oficiálních stránkách soutěže www.rfkoupelny.cz a prostřednictvím dalších informačních kanálů pořadatele, konkrétně facebookových a instagramových stránkách, atp.

Soutěžící svou účastí na vyhlášení výsledků soutěže, uděluje v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku svolení s pořízením audiovizuálního záznamu, týkajícího se jeho osoby a zároveň s jeho zveřejněním na síti internet. Toto svolení uděluje soutěžící na dobu neurčitou.

 1. Výherní ceny

Výherní ceny pro tři nejlepší realizace zakázek soutěžících v obou kategoriích soutěže dle čl. 7 těchto pravidel budou stejné, a to:

 • místo – poukaz pro dvě osoby na zájezd do Rakouských Alp, který proběhne v termínu od 22. 1. 2019 do 26. 1. 2019;
 • místo – peněžitá výhra ve výši 15 000,- Kč poskytnuta formou připsání odpovídajícího kreditu na účet soutěžícího v rámci věrnostního programu pořadatele pro registrované zákazníky;
 • místo – peněžitá výhra ve výši 10 000,- Kč poskytnuta formou připsání odpovídajícího kreditu na účet soutěžícího v rámci věrnostního programu pořadatele pro registrované zákazníky.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícím nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Ceny v této soutěži nelze u pořadatele směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je pořadatelem stanovena v těchto pravidlech. Výhra je osobní a nepřevoditelná. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výherních cen.

Každý soutěžící může po dobu soutěže obsadit pouze jedno výherní místo a vyhrát pouze jednu výherní cenu.

 1. Převzetí výherních cen

Výherní ceny budou příslušným soutěžícím předány v den vyhlášení výsledků soutěže dle čl. 9 těchto pravidel. Příslušný soutěžící je povinen svou výherní cenu převzít.

Výhry, které nebudou řádně převzaty z jakéhokoliv důvodu, propadají ve prospěch pořadatele, totéž platí i v případě odmítnutí výherní ceny ze strany příslušného soutěžícího.

 1. Osobní údaje

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely realizace soutěže

Zaškrtnutím příslušného políčka v rámci přihlašovacího formuláře na webových stránkách pořadatele udělil soutěžící, který je fyzickou osobou, souhlas se zpracováním osobních údajů, uvedených v přihlašovacím formuláři, a to pro účely realizace této soutěže včetně případného zveřejnění těchto údajů při předání výherní ceny soutěžícímu.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační účely

Zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře, soutěžící, který je fyzickou osobou, udělil souhlas s tím, aby jeho obchodní jméno bylo v souvislosti se soutěží uveřejněno na sociálních sítích, webových stránkách a v rámci dalších informačních kanálů pořadatele soutěže a dále s tím, aby audiovizuální záznam pořízený podle čl. 9 těchto pravidel, obsahující osobní údaje soutěžícího, byl zveřejněn na síti internet.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže: společnost Richter + Frenzel s.r.o., IČ 61852325, se sídlem U Technoplynu 1572, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131.

Soutěžící má ve vztahu ke správci osobních údajů právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost, jakož i právo na opravu a výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování.

Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu dvou let ode dne skončení soutěže s tím, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat i před uplynutím uvedené lhůty, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele: osobni.udaje@r-f.cz.

V případě, že se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl.  občanského zákoníku. Ustanovení § 2884 až § 2889 občanského zákoníku se tímto vylučují z aplikace pro účely této soutěže.

 

V Praze dne 24. 9. 2018

Richter + Frenzel s.r.o.